escritor-david-machado-da-palestra-na-biblioteca-municipal